This is the very first step towards trainings: a SURVEY about training modules

to make the best choice, we are looking for a small "consultation" - what training module to have?

To fill the form you will need no more than 1 min.

01-kode-SURVEY form

Informata të Përgjithshme/General Information


Gjinia/Sex *
Statusi i Edukimit/Education Status *
Statusi i Punësimit/Employment Status *

.


Përzgjedhja e trajnimeve në fushën e Teknologjisë Informative dhe Komunikimit
Çfarë lloji të trajnimit do të përzgjedhëshit për të plotësuar më tej aftësitë e juaja në fushën e TIK?
Selection of trainings in the field of Information and Communication Technology
What type of training would you choose to develop your ICT skills?

.

A dëshironi të informoheni kur bëhet hapja e konkursit për trajnime?/
Do you want to be informed when the training applications are open? *

Section

Share this on your social network!