The training should provide to students a comprehensive, practical and example-based approach. At the end of training, beneficiaries must achieve advanced level of using digital marketing principals and tools to exploit it for actual development requirements and respectively to realize some incomes. Targets are individuals who are new to digital marketing techniques and individuals who have some experience.

Training should include at least following topics:

 • Digital Marketing Principles
  understanding basic marketing principles, what is digital marketing, marketplace research and analysis, selecting the right market for your business
 • Consumer Behavior
  understanding your consumers, consumer research and analysis, targeting and segmentation
 • Facebook / Instagram / LinkedIn / Google Ads (adds, customer segmentation, add placement, objectives, business page, strategies…)
 • Google Analytics, (use, how to increase your ROI, measuring and analysing the data…)
 • Email Marketing, (principles of email marketing, softwares, email automation, CRM leads vs clients…)
 • Content Writing, (how to create: content curation, copy writing techniques for non-writers, blogs content, social media content, plagiarism free content)
 • Search Engine Optimization (what is SEO, page optimization, off page optimization, tools, how to create effective backlinks, strategies and tools for 100% optimization…)
 • Media Planning (theory on media planning, how to: split media activities, ad budget split, to identify the right media…).
 • Social Media Marketing (theory on social media marketing, principles of SMM, how to create content for social media, viral marketing, how to use all social media platforms for one marketing strategy community management, content distribution, setup target audience, how to measure performance etc.)
 • Campaign Building (how to create a high converting campaign, how to create a viral campaign, converting your leads into customers through your funnel…)
 • Mobile Marketing (introduction, importance of mobile marketing, create content, targeting and segmentation, data collection and analysis, software’s and platforms for mobile marketing)
 • Development of an online strategy (how to create online strategy, business and campaign objectives)

Soft skills of training part 

Listed below are some topics for soft skills training:

 • Presentations skills
 • Basic knowledge about finance (Personal finance management, covering taxation) and market
 • How to approach and communicate with different types of clients
 • Various types of online outsourcing marketplaces that exist and their utilization in the context of Kosovo.
 • Types of tasks that one could undertake on such marketplaces
 • Strategies for finding one’s competitive niche on such marketplaces
 • How to create an online work profile and maintain it while leveraging self-marketing techniques.
 • Bidding, proposing and negotiating with clients.
 • Ensuring quality and timely delivery of online tasks.
 • Receiving payments in the context of Kosovo, and
 • Building long-term working relationships with online clients.
 • Basics of time management
 • Basics of project management (use of project management and communication software).
 • Making a resume, project portfolio

APLIKONI TANI

04-kode-frm Aplikimit

Section

I/E nderuar,

Aplikimi nuk është i mundur për arsye të problemeve që janë shkaktuar gjatë hapjes së formularit apo plotësimit të saj.

Arsyet e mundshme:

- aplikimi për kursin është i mbyllur.
- weblink është e pasaktë.

Ju lutem hapeni sërish linkun e paraqitur në faqen e kompanisë trajnuese dhe plotësoni formularin.

Statusi i Edukimit *
Statusi i Punësimit *
PRIVATËSIA E TË DHËNAVE: Këto të dhëna do të përdoren vetëm për qëllime të realizimit të trajnimeve në kuadër të Projektit KODE!

Section